Header Image

Calendar 2018

Shweta R Saundalkar 
Mumbai (10th grade)

Rohit Das
Delhi (8th grade)

Jayasree Majumder
Kolkata (7th grade)

Tanishka Kishore Kaspale
Mumbai (8th grade)

Nash Nilesh Carvalho
Mumbai (6th grade)

Cheerayu Saha
Delhi (5th grade)

Pratiksha Pujari
Mumbai (7th grade)

Ashmitaa Rakshit
Kolkata (5th grade)

Satrajeet Mandal
Kolkata (5th grade)

Aditya Sharwan
Delhi (5th grade)

R. Suresh
Chennai

Banaja Mishra
Delhi