Header Image

Kalender 2018

Shweta R Saundalkar 
Mumbai (10. Klasse)

Rohit Das
Delhi (8. Klasse)

Jayasree Majumder
Kolkata (7. Klasse)

Tanishka Kishore Kaspale
Mumbai (8. Klasse)

Nash Nilesh Carvalho
Mumbai (6. Klasse)

Cheerayu Saha
Delhi (5. Klasse)

Pratiksha Pujari
Mumbai (7. Klasse)

Ashmitaa Rakshit
Kolkata (5. Klasse)

Satrajeet Mandal
Kolkata (5. Klasse)

Aditya Sharwan
Delhi (5. Klasse)

R. Suresh
Chennai

Banaja Mishra
Delhi